τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών για πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2019-2020

Δημιουργία: 12/20/2019 - 20:31

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Πύργος:      20 -12-2018

             ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

            ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                 Αριθμ.πρωτ.    36508

   Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       

 ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Ταχ. Δ/νση:  Πατρών & Τ.Πετροπούλου,

                     ΤΚ 27131, Πύργος  

Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

Τηλέφωνο:    26213 62632

Fax:             26213 62642 

 

ΘΕΜΑ: <<Απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών για πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων  Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2019-2020>>

 

                                                             Ο  Δήμαρχος Πύργου

 

             λαμβάνοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209  § 9 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε από την περ. 38 § 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο)
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 § 15 του Ν.4497/2016 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α) με τις     οποίες προστέθηκε παράγραφος 11 στο τέλος του άρθρου 80 του Ν.4412/2016
 4. Το αρ. πρωτ. 35379/11-12-2019 τεκμηριωμένο αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & ψήφισης διάθεσης πίστωσης για την  πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων  Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2019-2020.  
 5. Το αριθμ.πρωτ. 35537/12-12-2019 Πρωτογενές αίτημα του Δημάρχου Πύργου, το οποίο καταχωρήθηκε στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και έλαβε  ΑΔΑΜ: 19REQ006021887 2019-12-12
 6. Την αριθμ. 309/2019 με (ΑΔΑ: 6Ζ8ΗΩ17-ΓΕΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:         << Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού έως 5.123,40 € για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων   Χριστουγέννων 2019 Πρωτοχρονιάς 2020 >>.  
 7.   Την απόφαση με (ΑΔΑ: 6Τ4ΗΩ17-ΝΥΕ) ανάληψης υποχρέωσης και τη  βεβαίωση του Προϊσταμένου των Οικονομικών     Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού  5.122,60 € στον ΚΑΕ 00.6443.01, με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων και  εθνικών ή τοπικών εορτών     (Εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων –Πρωτοχρονιάς 2020),  τη   δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή (α/α  31  στο Μητρώο Δεσμεύσεων) και τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου  4   § 1α του ΠΔ 80/2016»,  η οποία καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  ως έγκριση του Πρωτογενούς αιτήματος  και έλαβε  ΑΔΑΜ: 19REQ006021887  2019-12-12
 8. Την ανάγκη ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην προαναφερόμενη   αριθ. 309/2019 με (ΑΔΑ: 6Ζ8ΗΩ17-ΓΕΚ) απόφασης της Οικ. Επιτροπής.
 9. Την αριθμ.πρωτ. 35924/17-12-2019  πρόσκληση που απεστάλη στους οικονομικούς   

φορείς   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ,  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ,Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΤΟΓΙΑΣ Χ. ΚΟΛΛΑΣ ΟΕ κ’  ΩΚΕΑΝΙΣ – ΑΦΕΣ ΠΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, για την υποβολή αντίστοιχων προσφορών και σχετικών δικαιολογητικών ( όπου απαιτείται),  σχετικά με τις ανωτέρω  εκδηλώσεις.

 1. Τα  από 17-12-2019  Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  της ανωτέρω  πρόσκλησης και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
 2. Τον αριθμ. πρωτ: 36183/18-12-2019     φάκελο που υπέβαλε  ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ,  με συνημμένη την οικονομική  προσφορά του .
 3. Τον αριθμ. πρωτ. 36164/18-12-2019  φάκελο που υπέβαλε  ο ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,  με συνημμένη την οικονομική προσφορά  του. 
 4. Τον αριθμ. πρωτ. 36502/20-12-2019 φάκελο που υπέβαλε η εταιρία  Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ-ΠΟΥΛΟΣ Ν. ΤΟΓΙΑΣ Χ. ΚΟΛΛΑΣ  ΟΕ «ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ» με  συνημμένη  την  οικονομική προσφορά  της. 
 5. Τον αριθμ. πρωτ.  36345/19-12-2019 φάκελο που υπέβαλε η εταιρία  ΩΚΕΑΝΙΣ – ΑΦΕΣ ΠΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  με  συνημμένη  την οικονομική προσφορά  της. 

 

 

Αποφασίζουμε

 

 

 1. Αναθέτουμε απευθείας στον οικονομικό φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ  ΣΩΤΗΡΙΟ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ταχ. δ/νση  Πατρόκλου και Ζακύνθου   14-16  ΤΚ 27131 Πύργος), με ΑΦΜ 127859327  Δ.Ο.Υ. Πύργου την ηχητική εγκατάσταση στην κεντρική πλατεία Πύργου όπου θα παίζονται Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι κατά τις ημέρες των εορτών, έναντι  ποσού 1800 € πλέον    ΦΠΑ 24% 432 €, συνολικό ποσό 2.232 €,
 2. Αναθέτουμε απευθείας στον οικονομικό φορέα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ  (ταχ.δ/νση  Γερμανού 30 ΤΚ 27131 Πύργος) με ΑΦΜ 134518992  Δ.Ο.Υ Πύργου ,  την προμήθεια βεγγαλικών (πακέτο βόμβες 25τμχ, πακέτο πυροτεχνημάτων  49 βολών, 5 μέτρων δράκος καλιμπέρ, πακέτο 100 βόλων πυροτεχνημάτων) όπου θα γίνουν ρίψεις με την αλλαγή του χρόνου έναντι  ποσού 1100,00 € πλέον    ΦΠΑ 24% 264,00, συνολικό ποσό 1.364,00 €,
 3. Αναθέτουμε  απευθείας στον  οικονομικό φορέα εταιρία Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΚΟΛΛΑΣ – Ν. ΤΟΓΙΑΣ ΟΕ  ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ  (ταχ. δ/νση Κεντρική Πλατεία Πύργου Τ.Κ. 27131, με Α.Φ.Μ. 999181022 Δ.Ο.Υ. Πύργου) την παράθεση δεξίωσης στο Λάτσειο Μέγαρο (γλυκά , καφέδες, αναψυκτικά, ροφήματα) έως  140 άτομα,  έναντι ποσού έναντι  ποσού 483,06 € πλέον    ΦΠΑ 24% 115,94 €, συνολικό ποσό 599,00 €,   
 4. Αναθέτουμε απευθείας οικονομικό φορέα  εταιρία ΩΚΕΑΝΙΣ – ΑΦΕΣ ΠΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ταχ. δ/νση 28ης Οκτωβρίου 58 Πύργος T.K. 27131, με ΑΦΜ 091802654) την παράθεση γλυκών κερασμάτων για τις ημέρες των γιορτών σε συλλόγους, παιδιά Φιλαρμονικής κλπ, έναντι ποσού έναντι  ποσού 690 € πλέον    ΦΠΑ 13% 89,70 €, συνολικό ποσό 779,70 €

 

 Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2019 Πρωτοχρονιά 2020.  

Κατά της παρούσας απόφασης δεν χωρεί ένσταση διότι υποβλήθηκε μια και μοναδική προσφορά  και    δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (παρ.2 άρθρου 364 Ν.4412/2016).

 

                 

 

                                                                           Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΥΡΓΟΥ

                                                                                                        

              

                                                                                                       ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ