τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Η κα Λαμπροπούλου Χριστίνα σε καθήκοντα άμισθης συμβούλου

Δημιουργία: 10/17/2019 - 19:25

Ελληνική 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 17-10-2019 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 29148 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η «Ανάθεση καθηκόντων άμισθης συμβούλου» 

Ο Δήμαρχος Πύργου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 2. Τις διατάξεις του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας» 3. Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου. 4. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αναθέτουμε στην κ. Λαμπροπούλου Χριστίνα του Αναστασίου, καθήκοντα άμισθης συμβούλου σε θέματα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. 

Η ως άνω άμισθη σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή διαδικασία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα παρέχει προς τον Δήμαρχο γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά, χωρίς να παρεμβάλλεται στα διοικητικά ή άλλα όργανα του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Πύργου 

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος 

ΑΔΑ: ΩΦΛ6Ω17-441 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 

Digitally INFORMATICS signed by DEVELOPMENT Date: 2019.10.17 AGENCY 15:04:41 EEST Reason: Location: Athens 

 
Η κα Λαμπροπούλου Χριστίνα σε καθήκοντα άμισθης συμβούλου | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.